Søknadskjema

Søknad om tilknyting til Rosendal og Omland Vassverk (ROV)

Ditt namn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Skriv inn ditt telefonnummer

Skriv inn ditt mobilnummer

E-post (obligatorisk)

Gard- og bruksnummer (obligatorisk)

Kva type bygg skal de ha vatn i?

Når reknar de med å kople til vatnet?

Kor mange husstandar skal knytast til?

Vert det laga utleigedel i husværet?

Har de fått tilsendt LOVER for Rosendal og Omland Vassverk, og granska lovene slik at de er kjend med dei rettar og plikter medlemene har, blant anna til å gje fri grunn, og rett for R.O.V. til å leggja leidningar over dykkar eigedom fram

JaNei

Berre røyrleggjar med fagbrev og sertifikat har høve til å leggja røyrleidning i R.O.V. sitt nett. Røyrleggjar skal rådføra med Kvinnherad Anlegg AS om dette. Dei kan også utføra arbeidet.
Legg ved målsett skisse som syner korleis de har tenkt tilknytinga, og eigedomstilhøva der leidningen må leggjast.
Dersom ein lyt over andre eigedomar med leidningsnettet, må de saman med søknaden leggja ved skriftleg tilsegn frå eigarane av desse om at ROV får løyve til å føra fram og seinare vedlikehalde vassleidningen på eigedomen deira. Løyvet må skrivast på tinglysningspapir, og vert å tinglysa som hefte på bruket, for søkaren sin kostnad.

Last opp eventuelle filvedlegg

Anna informasjon

Dato