Innkalling til Årsmøte i Rosendal og Omland Vassverk SA

Innkalling til Årsmøte i Rosendal og Omland Vassverk SA 28.04.2022. kl. 1800. på Rosendal Fjordhotel.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Godkjenning av sakliste.
 3. Val av møteleiar
  1. Val av referent.
  2. Val av 2 personar til å signera møteprotokoll.
 4. Godkjenning av årsmelding
 5. Godkjenning av rekneskap pr. 31.12.2021.
 6. Fastsetjing av vassavgifter.
 7. Val av styreleiar for eit år.
 8. Val av 2 styremedlemer for 2 år.
 9. Val av 2 varamedlemar til styret for 1 år.
 10. Val av valnemnd, 2 personar for 1 år.
 11. Val av revisor.
 12. Fastsetjing av styrehonorar.