Innkalling til Årsmøte i ROV

Innkalling til Årsmøte i ROV 07.06.2021. kl. 1900.
Ynskjer du å delta må du melda frå innan 04.06.21. til post@rosendal-vassverk.no. grunna Covid-19.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Godkjenning av sakliste.
 3. Val av møteleiar
  1. Val av referent.
  2. Val av 2 personar til å signera møteprotokoll.
 4. Godkjenning av årsmelding
 5. Godkjenning av rekneskap pr. 31.12.2020.
 6. Fastsetjing av vassavgifter.
 7. Val av styreleiar for eit år.
 8. Val av 2 styremedlemer for 2 år.
 9. Val av 2 varamedlemar til styret for 1 år.
 10. Val av valnemnd, 2 personar for 1 år
 11. Val av revisor.
 12. Fastsetjing av styrehonorar

Årsmelding 2020